ElitechipCondicions d'Ús

Condicions d'Ús

1 ª. Objecte de les condicions generals d'ús:

Elitechip, CB, Elitechip des d'ara, ofereix aquest servei subjecte a les presents condicions d'ús

Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals Elitechip (ubicada a l'URL http://www.elitechip.es) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel Client abans de la seva activació.

2 ª. Serveis prestats per mitjà del portal Elitechip:

 1. Elitechip ofereix a través de la pàgina web de continguts i serveis generals Elitechip les prestacions i facilitats complementàries al Client que es detallen a continuació:
  1. Servei d'accés a una sèrie de continguts classificats per categories a la pàgina web de Elitechip.
  2. Servei d'inscripció en línia a les competicions controlades per Elitechip.
  3. Venda de xips.
  4. Gestió d'organització de competicions esportives.
  5. Serveis de consulta de resultats de competicions.
  6. Qualsevol altre servei que en un futur Elitechip integri en el seu portal.
 2. Elitechip podrà, en un futur, proporcionar al Client nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin o no gratuïtes, que incrementin les prestacions disponibles per al Client.
 3. Al seu torn, Elitechip es reserva el dret de cancel lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al portal Elitechip.

3 ª. Responsabilitat per el procés i ús dels continguts a Internet:

Elitechip no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que el Client pugui accedir a través del portal Elitechip . El Client accepta expressament deixar exempta a Elitechip de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal Elitechip.

El Client assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar de l'accés a aquests continguts així com de la seva reproducció o difusió.

Elitechip no serà responsable de les infraccions de qualsevol client que afectin els drets d'un altre Client de Elitechip, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel lectual o industrial.

Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el lloc de la seva residència.

4 ª. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal de Elitechip:

Elitechip no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que el client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal Elitechip.

Elitechip no serà responsable dels danys causats al Client per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l'accés s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal Elitechip.

5 ª. Propietat Intel lectual i Industrial:

El Client reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal Elitechip estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel lectual i industrial sobre aquests corresponen a Elitechip. En conseqüència, el Client es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d'Ús, és l'únic responsable del seu incompliment davant tercers.

El Client reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desensamblar, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal Elitechip constitueix una infracció dels drets de propietat intel lectual de Elitechip, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre el portal Elitechip seran en tot cas titularitat de Elitechip, de manera que el Client es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Elitechip que apareguin al portal Elitechip.

Així mateix, el Client reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel lectual, industrial o d'altra índole. Excepte acord particular entre les parts, el Client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del portal Elitechip.

El Client s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del portal Elitechip per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als clients del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix el Client es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.

El Client s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal Elitechip que atempti contra els drets de propietat intel lectual o industrial de Elitechip o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers , o que siguin il · lícits o atemptin contra la moralitat, i deixarà en tot cas indemne Elitechip davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti davant d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

El Client s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal Elitechip qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Elitechip, als seus proveïdors oa tercers, així com d'introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls ActiveX o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

6 ª. Responsabilitat de Elitechip pel funcionament del portal Elitechip:

Elitechip no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que el client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal Elitechip.

Tampoc Elitechip serà responsable del funcionament inadequat del portal Elitechip si això obeeix a tasques de manteniment, a incidències que afectin a tercers, a una defectuosa configuració dels equips del Client o al seu insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei .

7a. Confidencialitat i protecció de dades:

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Elitechip informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per Elitechip i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació, formació i comercialització del servei i d'activitats relacionades amb els mateixos.

En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, Elitechip precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis. En el moment de l'acceptació del present contracte, l'Usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis de Elitechip.

Així mateix, en el moment de l'acceptació del present contracte, Elitechip demanarà a l'Usuari, de forma voluntària, unes dades complementaris, els quals es destinaran a tasques d'informació, formació i comercialització dels serveis oferts per Elitechip i d'activitats relacionades amb els mateixos . En el moment de l'acceptació del present contracte, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis de Elitechip. No obstant això, la no complimentació d'aquestes dades impedirà a Elitechip prestar tots aquells altres serveis vinculats a aquestes dades.

Els anunciants no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Elitechip un mer difusor de la mateixa.

Elitechip informa a l'Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les dades personals recollides per Elitechip.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol.licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Elitechip, CB, Velázquez, 8A, 07760 - Ciutadella de Menorca. Aquesta sol • licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del CLIENT, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Elitechip es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

8 ª. Resolució:

Elitechip unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del portal Elitechip, bastant per a això la mera comunicació al Client, en els següents supòsits: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta i, en general, en el cas que el Client incompleixi qualsevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'ús

Resolt el servei, Elitechip mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o amb el Client en el seu servidor, transcorreguts els quals Elitechip procedirà al esborrat dels mateixos sense que per aquest fet pugui exigir cap responsabilitat.

9 ª. Comunicacions:

Elitechip podrà dirigir al Client les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. De la mateixa manera, el Client podrà dirigir les seves comunicacions a Elitechip mitjançant correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, o correu electrònic, dirigit a la bústia d'atenció al Client.

10 ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà d'aplicació a les presents Condicions la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució de les mateixes l'usuari podrà dirigir-se, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el servei i amb renúncia a qualsevol altre fur als Jutjats i Tribunals del domicili a Espanya del Client.

 
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net