XVI Cursa de Muntanya Vall de Soller 2015

Competition Data

 • Date: 03/05/2015
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear de Muntanya 2015 2015  
 • Mallorca
 • City: Sóller
 • Time: 09:00
 • Registered:
 • Start Reg.: 27/04/2015 20:00
 • Limit: 30/04/2015 21:00
 • Fee:
  21 €
  18 € *
  * Precio con chip amarillo

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federacio de Muntanya 2015

Para poder participar en esta competición debes estar federado a esta federación.

More competitions

Other competitions that may be of interest:
15/05/2021 | Formentera

XVI Cursa de Muntanya Vall de Soller 2015

Competition Data

 

1. Organització/Organización

La Secció de muntanya del Círculo Sollerense organitza la “XVI CURSA DE MUNTANYA “VALL DE SÓLLER” el diumenge 3 de maig de 2015. / La Secció de Muntanya del Circulo Sollerense organiza la “XVI CURSA DE MUNTANYA “VALL DE SÓLLER” el domingo 3 de mayo de 2015.

2. Condicions dels participants/Condiciones de los participantes
 • És obligatori tenir els divuit anys complits el dia de la cursa / Es obligatorio haber cumplido los dieciocho años el día de la carrera
 • Ateses les especials condicions d’aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba técnica, etc.) / Teniendo en cuenta las especiales condiciones de esta carrera, se recomienda a los participantes la utilización del material más apropiado para el desarrollo de la misma (calzado de montaña, ropa técnica, etc.)
 • De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya / Por el mismo motivo, se aconseja a los participantes tener experiencia en pruebas de fondo y montaña.
3. Inscripcions/Inscripciones

Les inscripcions es realitzaran a través de la plana web www.elitechip.net a partir del 10/04/2015/ Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.elitechip.net a partir del 10/04/2015

Preu inscripcions del 10 d’abril  al 30 d'abril (ambdos inclosos): 18 euros

 

El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l’Organització posa a disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu addicional de 3€ per xip (blanc) / El cronometraje de la carrera se realizará a través de chip. Si no se dispone de chip, la Organización pone a disposición de los participantes un servicio de alquiler con un precio adicional de 3€ por chip (blanco).

La data límit del pagament de la inscripció serà el dijous 30 d’abril de 2015 a les 21h / La fecha límite del pago de la inscripción será el jueves 30 de abril de 2015 a las 21h.

S’estableix un màxim de 300 participants / Se establece un máximo de 300 participantes

4. Recollida de dorsals / Recogida de dorsales

 Els dorsals es recolliran el diumenge 3 de maig des de les 7:30h fins les 8:45h. a la Plaça de Sóller/ Los dorsales se recogerán el domingo 3 de mayo desde las 7:30h hasta las 8:45h en la Plaça de Sóller.

5. Programa/Programa

Diumenge 3 de maig / Domingo 3 de mayo

- 7:30h – 8:45h: Entrega de dorsals i xips a la Plaça de Sóller (sortida) / Entrega de dorsales y, chips en la Plaza de Sóller (salida)

- 9:00h: Sortida de la cursa / Salida de la carrera

- 13:00h: Cerimònia d’entrega de premis / Ceremonia de entrega de premios

- 13:00h: Hora límit final de la prova / Hora límite para finalizar la prueba

6. Reglament/Reglamento

La prova estarà regida baix el Reglament oficial de la Copa balear de curses de muntanya. / La prueba estará regida por el Reglamento oficial de la “Copa Balear de curses de muntanya”

Serà motiu de penalització o desqualificació / Será motivo de penalización o descalificación:

-No passar per tots els controls/ No pasar por todos los controles

- La falsetat en les dades d’inscripció / La falsedad en los datos de inscripción

-Rebre ajuda externa fora dels llocs autoritzats / Recibir ayuda externa fuera de los lugares autorizados.

-Pasar fora de l’hora límit de pas en els següents controls; / Pasar fuera de la hora límite de paso en los siguientes controles:

·         L’Ofre 1: 1h 30m des de l’inici de la cursa / 1h 30m desde el inicio de la prueba

·         L’Ofre 2: 2h 30m des de l’inici de la cursa / 2h 30m desde el inicio de la prueba

·         Fornalutx: 3h 15m des de l’inici de la cursa / 3h 15m desde el inicio de la prueba

-No respectar el recorregut marcat per l’Organització / No respetar el recorrido marcado por la organización.

-Embrutar o degradar l’itinerari (és obligació de cada corredor portar les seves deixalles, llaunes, papers, etc. i dipositar-los en llocs assenyalats per l’Organització) / Ensuciar o degradar el recorrido (es obligación del corredor depositar en los lugares señalizados por la organización los papeles, latas y basura diversa que pueda llevar)

-No dur el dorsal visible durant tota la cursa. El dorsal s’haurà de fixar en la part davantera de la camiseta, a l’alçada del pit, sense doblegar ni retallar / No llevar visible el dorsal durante toda la carrera.Se tendrá que fijar en la parte delantera de la camiseta, a nivel del pecho, sin doblar ni cortar

-No prestar auxili a qualsevol participant que sofreixi algun tipus d’accident (és obligatori informar al control més proper) / No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún tipo de accidente durante la carrera (es obligatorio comunicarlo al control más cercano).

-Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat físic / Los servicios médicos de la carrera están facultados para obligar a retirarse de la prueba a cualquier corredor que manifieste un mal estado físico.

 

Els participants que sobrepassin l’horari límit de pas s’hauran de retirar de la prova atès que ni l’Organització ni els serveis d’assistència poden garantir la cobertura. Així mateix, el grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendrán potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor i el seu temps en carrera o l’estat físic així ho aconsella. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants retirats tot i que intentarà, per tots els mitjans evitar-los / Los participantes que sobrepasen el horario limite de paso deberán retirarse de la prueba ya que ni la organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su cobertura. Así mismo los “Corredores Escoba” o los responsables de los controles tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. La organización no se responsabiliza de accidentes o daños que pueda recibir o producir el participante retirado, aunque intentará, por todos los medios evitarlos.

Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres dels Controls. És obligatori avisar als Control més pròxim o a altres components de l’Organització de l’abandonament de la Cursa, amb l’entrega del dorsal / Los participantes tendrán que cumplir en todo momento las instrucciones dadas por los miembros de los controles. Es obligatorio notificar al control más cercano o a los otros componentes de la organización del abandono de la prueba con la entrega del dorsal.

El participant assumeix la seva responsabilitat des de que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants tot i que intentarà, per tots els mitjans evitar-los / El participante asume su responsabilidad en el momento en que abandone voluntariamente la prueba o sea descalificado de ella. La organización no se responsabiliza de accidentes o daños que pueda recibir o producir el participante, aunque intentará, por todos los medios evitarlos.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tendran en compte les prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear. L’Organització es reserva el dret de presentar un recorregut alternatiu. / El mal tiempo no será obstáculo para la no celebración de la prueba y se consideraran las prescripciones al respecto del Reglamento de la Copa Balear. La Organización se reserva el derecho de presentar un itinerario alternativo.

La sortida de la prova serà a les 9:00 del diumenge 3 de maig. 15 minuts abans tots els corredors hauran de passar un control de dorsals obligatori / La salida de la carrera será a las 9:00 del domingo 4 de mayo. 15 minutos antes todos los corredores deberán pasar un control de dorsales obligatorio.

L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència per part del corredor, així com en les lesions, no obstant a organització subscriurà una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil el dia de la prova. La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia por parte del corredor/a, así como en las lesiones que se cause, no obstante la organización suscribirá un seguro de accidentes y de responsabilidad civil el día de la prueba.

La inscripció implica el coneixement, compliment i aceptació d’aquest Reglament. / La inscripción conlleva el conocimiento, cumplimiento y aceptación del presente Reglamento

7. Serveis per als corredors / Servicios para los participantes

L’Organització posa a disposició dels corredors / La Organización facilita a los corredores:

-Regal commemoratiu / Regalo conmemorativo.

-Servei de guardarropa / Servicio de guardarropa.

-5 avituallaments (2 líquids i 3 sòlids) / 5 Avituallamientos (2 líquidos y 3 sólidos)

-Servei de massatges al final de la prova / Servicio de masaje al finalizar la prueba.

-Assistència sanitària i metge en la cursa i meta / Asistencia sanitaria y médica en carrera y en la llegada

8. Categories / Categorias
 • Junior dones i homes: per a participants entre 18 i 20 anys
 • Promesa dones i homes: per a participants entre 21 i 23 anys.
 • Sènior dones i homes: per a participants d'entre 24 i 39 anys
 • Veterà  dones i homes: per a participants d'entre 40 i 49 anys
 • Master 50: dones i homes: per a participants d'entre 50 i 59 anys
 • Màster 60: dones i homes: per a participants de més de 60 anys.
9. Categories especials

Parelles:  Hi haurà tres categories per parelles: masculina, femenina i mixta. S'oferirà un obsequi a la parella guanyadora, a la segona i a la tercera classificada de cadascuna de les modalitats.

Condicions per a entrar a la classificació per parelles:

1. Enviar un mail a cursamuntanya@gmail.com indicant el nom complet de les persones que volen fer parella. Darrer dia per apuntar-se: dimecres dia 29 d'abril inclòs. Els participants ja han d'estar inscrits en la prova, no s'acceptaran noves inscripcions.

2. Els corredors que s'hagin apuntat per fer parella han de córrer junts en tot moment de la cursa. Per a verificar aquest fet, l'Organització comprovarà que passin junts per tots els punts de control que s'estableixin i per l'arribada. Així, la diferència de temps de pas entre els dos corredors/es de la parella no pot superar els 10 segons a cap control de l'organització ni a l'arribada. Si la separació entre els corredors és superior a aquest marge de temps la parella no puntuarà per la classificació per parelles.

Equips: Hi haurà dues categories per equips: mixtes i femenins. S'oferirà un obsequi a l’equip guanyador, al segon i al tercer classificat.

Condicions per a entrar a la classificació per equips:

 • Mitxes: Cada equip estarà format per 6 membres, dels quals obligatòriament almenys 1 haurà de ser femení. Puntuaran els 4 millors temps (3 masculins + 1 femení).
 • Femení: Cada equip estarà format per 6 membres. Puntuaran els 4 millors temps.
 • Tots els membres de l’equip han de formar part del mateix club de muntanya.

Les inscripcions a la categoría per equips es realitzarà a través de www.elitechip.net.

El sistema de puntuació per la categoría d’equips serà el de la reglamentació FEDME.

10. Trofeus i premis / Trofeos y premios

- Obsequi a tots els participants / Obsequio para todos los participantes.

-Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria de la Copa Balear de Curses de Muntanya (masculí i femení). Els trofeus i premis de la Copa Balear no s’acumulen / Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoria de la Copa balear de Curses de Muntanya (masculina y femenina).Los trofeos y premios de la Copa Balear no son acumulables.

- Trofeu per als tres primers classificats absoluts de la prova (masculí i femení) / Trofeo para los tres primeros clasificados absolutos de la prueba.

- Trofeu per als tres primers classificats de les categories per parelles i per equips) / Trofeo para los tres primeros clasificados de las categorías por parejas y por equipos.

- L’Organització es reserva el dret a no donar trofeu a categories amb menys de 5 participants./ La Organización se reserva el derecho a no dar trofeo a categories con menos de 5 participantes.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2020, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net